Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych

Zgodnie z zapotrzebowaniem klienta sporządzamy  sprawozdania finansowe Spółek według Polskich Standardów Rachunkowości jak również MSR/MSSF (Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), sprawozdania kwartalne, półroczne, roczne, bądź na dowolna datę zgodnie z potrzebą klienta.

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Zgodnie z zapotrzebowaniem klienta sporządzamy skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych według Polskich Standardów Rachunkowości jak również MSR/MSSF (Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej).

Przekształcenie sprawozdań finansowych  z PSR na MSR/ MSSF

W wyniku aktualizacji przepisów prawnych sprawozdania finansowe coraz większej ilości spółek w Polsce powinny być sporządzane według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Nasza firma zapewnia usługę przekształcenia sprawozdań ze Standardów Polskich na Międzynarodowe.