“PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZEM DO SUKCESU W ZAWODZIE KSIĘGOWEGO” 2016-1-PL01-KA102-025930 W RAMACH PROJEKTU „STAŻE ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH ORAZ MOBILNOŚĆ KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW PO WER NA ZASADACH PROGRAMU ERASMUS+ SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE.

Projekt “Praktyczne umiejętności kluczem do sukcesu w zawodzie księgowego”, realizowany w polsko-greckim partnerstwie, to inicjatywa wynikająca z istniejących potrzeb rynku pracy oraz zaangażowanych podmiotów. Polski rynek usług księgowych w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Popyt na pracę wykwalifikowanych osób w księgowości, które posiadają doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku będzie rósł. Wszystkie te aspekty wymuszają coraz większą potrzebę kształcenia młodzieży także w kontekście innych uwarunkowań prawnych, prowadzenia ksiąg i obsługi księgowej w innym języku niż polski, znajomości prawa rachunkowego i finansowego innych państw Europy. Zapotrzebowanie wykazywane przez pracodawców pokazuje, że najbardziej poszukiwani są pracownicy, którzy posiadają praktyczną wiedzę i umiejętności na temat charakterystyki księgowości na rynkach zagranicznych. W ramach niniejszego przedsięwzięcia kluczowym elementem było przygotowanie kompleksowego wsparcia w zakresie mobilności i kształcenia zawodowego uczniów, uczących się w kierunku technik ekonomista. Wszystkie działania miały na celu przede wszystkim zwiększenie poziomu wiedzy osób objętych wsparciem oraz przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu, w tym również pracy w międzynarodowej firmie księgowej lub prowadzenia ksiąg Spółki według innych niż polskie standardów rachunkowości. Dodatkowo uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem w obszarze przygotowania kulturowego, pedagogicznego oraz językowego.

 
Partnerzy projektu:
1. TMJ Professional Sp. z o.o.
2. Kika Mobility Center
3. ManXper Ltd.
4. Zespół Szkół im. ks. prof. J. Tischnera w Bochni
5. Zespół Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy

 

Rezultaty projektu:
– wzrost jakości kształcenia zawodowego poprzez wspieranie ponadnarodowej mobilności uczniów kształcących się zawodowo, ich doskonalenie zawodowe oraz wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce, w nowym środowisku zawodowym, w dążeniu do osobistego rozwoju i zdobycia kwalifikacji wymaganych na Europejskim Rynku Pracy oraz naukę przez młodzież branżowego języka obcego.
– rozwój osobisty wśród młodzieży, który został zapewniony dzięki udziałowi w projekcie, który jest niezwykle ważny nie tylko w chwili obecnej, ale będzie miał także wyraźne przełożenie na rozwój zawodowy każdego z uczniów biorących udział w projekcie. Program stażu i jego terminy zostały tak ustalone, aby stanowiły bazę dla umiejętności zawodowych w czasie zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje dla danego zawodu. Realizacja projektu pozwolą z pewnością także zaspokoić potrzeby uczniów i szkół zawodowych, gdyż oferowały wysokiej jakości działania doszkalające, które pozwoliły nabyć wiedzę praktyczną w obszarze księgowości oraz poznać uwarunkowania kulturowe rynku Grecji.

 

Cele jakie udało się osiągnąć w związku z  realizacją Projektu „PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZEM DO SUKCESU W ZAWODZIE KSIĘGOWEGO”

 

Cele jakościowe:
• Wzrost jakości kształcenia zawodowego poprzez wspieranie ponadnarodowej mobilności uczniów kształcących się zawodowo.
• Rozwój umiejętności językowych uczestników, w zakresie j. angielskiego ogólnego i branżowego.
• Umożliwienie wykorzystania posiadanej przez uczniów wiedzy i umiejętności w praktyce, w nowym środowisku zawodowym, w dążeniu do osobistego rozwoju i zdobycia kwalifikacji wymaganych na Europejskim Rynku Pracy.
• Wzrost kompetencji kluczowych i zawodowych u uczestników, w tym: wzrost umiejętności współpracy w grupie, podniesienie samooceny, zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów po ukończeniu procesu nauki, poznanie kultury i zwyczajów Grecji, poznanie powszechnie wykorzystywanych w Unii Europejskiej narzędzi informatycznych wspomagających działania w zakresie księgowości.
• Wymiana dobrych praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego młodzieży między 5 zaangażowanymi w realizację projektu instytucjami – TMJ Professional Sp. z o.o., Kika Mobility Center, ManXper Ltd., Zespół Szkół im. J. Tischnera w Bochni, Zespół Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy.

 

Cele Ilościowe:
• Stworzenie możliwości rozwoju zawodowego poprzez odbycie zagranicznych praktyk zawodowych dla 49 uczniów kształcących się na kierunku Technik ekonomista.
• Realizacja programu przygotowania, w formie przygotowanie językowego w wymiarze 50 godz., przygotowania kulturowego w wymiarze 15 godz., przygotowania pedagogicznego w wymiarze 15 godz.
• Realizacja 2 mobilności edukacyjnych.
• Realizacja programów praktyk zawodowych, w wymiarze 60h dla każdego uczestnika.
• Realizacja procesu uznania i walidacji we współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi instytucjami – wystawienie certyfikatów i zaświadczeń z realizacji praktyk zawodowych dla 49 uczestników oraz ich uznanie w ramach realizowanego przez uczniów w swoich szkołach procesu kształcenia.
 

 

 

TMJ Rachunkowość Sp. z o.o.

NIP 5252892986
REGON 52105845300000
KRS 0000948103

Lokalizacja

ul. Grzybowska 4 lok. U9B
00-131 Warszawa

Mail

office@tmjpro.pl

Telefon

+48 22 419 20 80

Zostańmy w kontakcie